Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Управління комунального майна Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (надалі – Управління) є структурним підрозділом Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (надалі – Департамент) без права юридичної особи.

1.2 Управління є підзвітним, підконтрольним і підпорядкованим директору Департаменту.

1.3 Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та його виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент та цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

1.4 Працівники Управління є посадовими особами органу місцевого самоврядування та діють відповідно до посадових інструкцій.

1.5 Управління є відповідальним за виконання частини повноважень Департаменту, визначених цим Положенням.

2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1 Основними завданнями Управління є:

2.1.1 здійснення у межах своєї компетенції організаційно-технічного забезпечення реалізації виконавчим комітетом міської ради повноважень щодо управління майном комунальноївласності територіальної громади міста Івано-Франківська, крім об’єктів житлового фонду та земельних ділянок, а також інших об’єктів, визначених міською радою, (надалі – комунальне майно);

2.1.2 здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації комунального майна;

2.1.3 вирішення у межах своєї компетенції питань, пов'язаних із наданням в оренду та безоплатне користування комунального майна.

2.2 Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

2.2.1 здійснює облік та організовує проведення інвентаризації комунального майна міста, формує та веде електронні бази даних об'єктів нерухомого майна комунальної власності міста;

2.2.2 забезпечує проведення оцінки вартості комунального майна, що підлягає приватизації або передається в користування;

2.2.3 проводить консультаційну та роз'яснювальну роботу з питань приватизації та оренди комунального майна;

2.2.4 розглядає заяви фізичних і юридичних осіб з питань обліку, приватизації та передачі в користування комунального майна відповідно до чинного законодавства та у межах своїх повноважень;

2.2.5 здійснює організаційно-технічний супровід при відчуженні комунального майна в процесі його приватизації;

2.2.6 здійснює підготовку договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі об'єктів комунального майна в процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств, об'єктів незавершеного будівництва, а також акції, паї і частки, що належать територіальній громаді міста у майні господарських товариств;

2.2.7 бере участь у формуванні для подальшого подання на затвердження міської ради, у порядку, визначеному чинним законодавством:

- переліків об'єктів комунального майна з визначеними у відповідності до чинного законодавства способами приватизації;

- програми приватизації комунального майна;

- умов конкурсів та аукціонів;

2.2.8 здійснює організаційно-технічний супровід управління корпоративними правами територіальної громади міста Івано-Франківська у господарських товариствах в порядку, встановленому міською радою;

2.2.9 здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій та проектів рішень виконавчого комітету та міської ради щодо передачі в користування комунального майна; прийняття з державної у комунальну та передачу з комунальної у державну власність об'єктів соціальної інфраструктури, прийняття до комунальної власності міста виявленого безхазяйного майна у відповідності до чинного законодавства;

2.2.10 здійснює організаційно-технічний супровід при наданні в користування фізичним чи юридичним особам комунального майна, зокрема, підготовку договорів про надання у користування, проводить реєстрацію цих договорів та здійснює їх зберігання;

2.2.11 здійснює підготовку угод про внесення змін до договорів користування комунальним майном;

2.2.12 здійснює розрахунок орендних платежів;

2.2.13 здійснює в установленому порядку приймання-передачу комунального майна відповідно до укладених договорів користування цим майном;

2.2.14 бере участь в розробці проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру, з питань, що відносяться до компетенції Управління;

2.2.15 виконує інші доручення міської ради, її виконавчого комітету, міського голови та директора Департаменту з питань, що відносяться до компетенції Управління.

3 ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1 Управління має право:

3.1.1 отримувати у встановленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, інших департаментів, управлінь, відділів міської ради, фізичних та юридичних осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.1.2 залучати у встановленому порядку спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, науковців та представників громадськості для підготовки і розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.1.3 скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3.1.4 брати участь у засіданнях сесій міської ради, депутатських комісіях та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.2 Управління користується також іншими правами, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормами чинного законодавства України.

 

4 СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

4.1 Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

4.2 Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору Департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.

4.3 До складу Управління входять такі відділи:

- відділ оренди;

- відділ обліку та приватизації.

4.4 Начальники відділів та інші працівники призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови за поданням начальника Управління та погодженням директора Департаменту.

4.5 Начальники відділів безпосередньо підпорядковані, підконтрольні та підзвітні начальнику Управління.

4.6 Начальник відділу обліку та приватизації за посадою є заступником начальника Управління та виконує обов'язки начальника Управління у разі відсутності останнього.

4.7 Безпосередні повноваження відділів та порядок їх діяльності визначаються окремими положеннями, які затверджуються директором Департаменту.

4.8 Начальник Управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань;

- організовує і контролює роботу відділів Управління, розподіляє посадові обов’язки між працівниками, визначає міру відповідальності начальників відділів;

- вносить на розгляд директора Департаменту пропозиції щодо структури та штату Управління, подає пропозиції директору Департаменту щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Управління, заохочення та накладення стягнень, аналізує результати роботи працівників і вживає заходи щодо підвищення їх ділової кваліфікації, розробляє та вносить пропозиції до положень про відділи Управління та посадових інструкцій працівників Управління;

- забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

- забезпечує взаємодію Управління з іншими структурними підрозділами Департаменту та структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради при вирішенні питань, що стосуються діяльності Управління;

- звітує про роботу Управління перед директором Департаменту, виконавчим комітетом та міською радою;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

 

5 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Посадові особи Управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

5.2 Ліквідація та реорганізація Управління проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.3 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.