1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Управління сільського господарства Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано - Франківської міської ради (надалі – Управління) є структурним підрозділом Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано - Франківської міської ради (надалі – Департамент) без права юридичної особи.

1.2 Управління є підзвітним, підконтрольним і підпорядкованим директору Департаменту.

1.3 Управління у своїй діяльності керується Конституцією України,  законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Регламентом Івано-Франківської міської ради, рішеннями міської ради та його виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент та цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

1.4 Працівники Управління є посадовими особами органу місцевого самоврядування та діють відповідно до посадових інструкцій.

1.5 Управління є відповідальним за виконання частини повноважень Департаменту, визначених цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1 Готує пропозиції щодо належного використання сільськогосподарських земель та активів, що перебувають у власності чи користуванні громади безпосередньо чи у належних громаді суб’єктів господарювання, розробка відповідних програм та заходів;

2.2 здійснює збір, зведення та аналіз інформації, необхідної для підготовки пропозицій з покращення використання сільськогосподарських земель та активів, розташованих на території громади;

2.3 надає методичну допомогу суб’єктам господарювання щодо ведення сільського господарства на території громади;

2.4 вирішує питання у сфері лісових відносин відповідно до закону;

2.5 координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників, покращує матеріально - технічну базу в частині сільськогосподарського виробництва  підприємств, що перебувають у власності громади;

2.6 аналізує стан та тенденції розвитку сільського господарства територіальної громади та в межах компетенції вживає відповідні заходи щодо усунення недоліків;

2.7 проводить опрацювання пропозицій, щодо залучення інвестицій в галузі сільського господарства громади;

2.8 проводить заходи, спрямовані на залучення сучасних технічних та технологічних процесів підприємствами, що ведуть сільськогосподарську діяльність в територіальній громаді;

2.9 надає консультаційну допомогу сільгосптоваровиробникам громади спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві;

2.10 забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання в територіальній громаді;

2.11 інформує, щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими Мінагрополітики України, на відповідний бюджетний рік, та повідомляє суб’єктів господарювання агропромислового комплексу громади стосовно застосування норм, порядків використання цих коштів;

2.12 надає інформаційну допомогу по забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників громади сортовим насінням, посадковим матеріалом, племінною худобою, мінеральними добривами, засобами захисту та паливо - мастильними матеріалами;

2.13 забезпечує організацію та сприяє участі сільськогосподарських товаровиробників у виставково - ярмаркових заходах громади;

2.14 співпрацює із місцевими засобами інформації з метою висвітлення всіх актуальних питань в галузі сільського господарства громади;

2.15 здійснює інші передбачені законодавством функції.

3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1 Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням заступника міського голови - директора Департаменту.

3.2 Начальник Управління є підзвітним, підконтрольним і підпорядкованим заступнику міського голови - директору Департаменту.

3.3 До складу управління входять такі відділи:

3.3.1 відділ землеробства та інженерно-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва

3.3.2 відділ аналізу аграрного комплексу, лісового господарства та розвитку сільських територій

3.4 Відділи управління очолюють начальники, які призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови за поданням начальника Управління та погодженням директора Департаменту. Аналогічно призначаються та звільняються з посад інші працівники Управління.

3.5 Начальники відділів підпорядковані, підконтрольні та підзвітні начальнику Управління.

3.6 Начальник управління:

3.6.1 здійснює керівництво діяльністю Управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функцій;

3.6.2 організовує і контролює роботу відділів Управління, розподіляє посадові обов’язки між працівниками;

3.6.3 вносить на розгляд директора Департаменту пропозиції щодо структури та штату Управління;

3.6.4 подає директору Департаменту пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Управління;

3.6.5 аналізує результати роботи працівників і вживає заходи щодо підвищення їх ділової кваліфікації;

3.6.6 розробляє та вносить пропозиції до посадових інструкцій працівників Управління;

3.6.7 забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

3.6.8 забезпечує взаємодію Управління з іншими структурними підрозділами Департаменту та структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради при вирішенні питань, що стосуються діяльності Управління;

3.6.9 звітує про роботу Управління перед директором Департаменту, виконавчим комітетом та міською радою;

3.6.10 здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

4.1 Для виконання та реалізації завдань і функцій, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, Управління  має право:

4.1.1 одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших департаментів, управлінь, відділів міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали необхідні для виконання покладених завдань;

4.1.2 залучати в установленому порядку спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців і представників громадських об’єднань (за згодою) для підготовки та розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.1.3 вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

4.1.4 брати участь у засіданнях міської ради, засіданнях депутатських комісій та виконавчого комітету, нарадах, робочих групах, комісіях, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

4.1.5 скликати наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2 Управління користується також іншими правами, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормами законодавства України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ УПРАВЛІННЯ

5.1 Посадові особи Управління несуть відповідальність згідно з законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Управління, при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядком.

5.2 Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Ліквідація та реорганізація Управління проводиться міською радою у порядку, визначеному законодавством України;

6.2 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку встановленому для його прийняття.