1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1. Управління контролю та правового забезпечення Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства (надалі – Управління) є структурним підрозділом Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради (надалі – Департамент) без права юридичної особи.
    2. Управління є підзвітним, підконтрольним і підпорядкованим заступнику міського голови - директору Департаменту.
    3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та його виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент та цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
    4. Працівники Управління є посадовими особами органу місцевого самоврядування та діють відповідно до посадових інструкцій.

Управління є відповідальним за виконання частини повноважень Департаменту, визначених цим Положенням.

2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1.1 дотримання фізичними та юридичними особами вимог законодавства щодо використання комунальних ресурсів громади;

2.1.2 виявлення фактів використання комунальних ресурсів громади без правовстановлюючих документів;

2.1.3 моніторинг своєчасності та повноти сплати за використання комунальних ресурсів громади, вжиття заходів щодо відшкодування збитків, завданих громаді внаслідок порушень законодавства, надання пропозицій відповідним органам щодо збільшення надходжень до міського бюджету від використання комунальних ресурсів громади.

2.2 Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

- забезпечує контроль за використанням, збереженням та охороною комунальних ресурсів громади, в межах повноважень визначених актами Івано-Франківської міської ради;

- здійснює визначення розрахунку суми та підготовку документів для стягнення на користь Івано-Франківської міської ради безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної власності на території Івано-Франківської міської територіальної громади без належних на те правових підстав;

- здійснює підготовку та внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради та сесії міської ради пропозицій щодо тимчасової заборони (призупинення) використання комунальних ресурсів громади фізичними та юридичними особами у разі порушення ними вимог законодавства та договірних відносин;

- здійснює в межах своєї компетенції претензійно-позовну роботу щодо фізичних та юридичних осіб, які неправомірно використовують комунальні ресурси громади;

- проводить обстеження (із застосуванням звукозапису, фото- і відео зйомки, як допоміжного засобу) комунальних ресурсів громади із складанням відповідних документів та у разі виявлення порушень вживає в межах повноважень заходи щодо їх усунення;

- здійснює реалізацію доступу визначених посадових осіб Департаменту до Державних реєстрів;

- здійснює контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами умов укладених договорів користування майна, орендодавцем якого виступає виконавчий комітет міської ради;

- здійснює збір, зведення та аналіз інформації, необхідної для реалізації повноважень;

- здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що стосуються законності та ефективності використання комунальних ресурсів громади;

- здійснює державний контроль за використанням та охороною земель за дотриманням вимог законодавства щодо збереження захисних насаджень і межових знаків та виконанням землевласниками та землекористувачами вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, збереженням захисних лісонасаджень;

- вживає відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам; здійснює інші повноваження, визначені законом.

-         здійснює роботу з питань, пов’язаних із списанням наявної заборгованості, що рахується за фізичними та юридичними особами, за оренду об’єктів комунального майна міста;

-         забезпечує підготовку проектів рішень виконавчого комітету та міської ради з питань, які відносяться до компетенції Управління;

- за дорученням керівництва представляє інтереси Департаменту у судових інстанціях усіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

- звертається до суду з позовом про відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився,      а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

-         виконує інші доручення міської ради, її виконавчого комітету, міського голови та директора Департаменту з питань, що відносяться до компетенції Управління.

3 ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1 Управління має право:

-         отримувати у встановленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших департаментів, управлінь, відділів міської ради, фізичних та юридичних осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

-         залучати у встановленому порядку спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, науковців та представників громадськості для підготовки і розгляду питань, що належать до його компетенції;

-         скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

-         брати участь у засіданнях сесій міської ради, засіданнях депутатських комісій та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.2 Управління користується також іншими правами, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормами чинного законодавства України.

4 СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

4.1 Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

4.2 Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору Департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.

4.3 До складу Управління входять такі відділи:

- відділ контролю земельних відносин;

- відділ контролю комунального майна;

- відділ державного контролю за використанням і охороною земель.

4.4 Начальники відділів та інші працівники призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови за поданням начальника Управління та погодженням директора Департаменту.

  1. 5 Начальники відділів безпосередньо підпорядковані, підконтрольні та підзвітні начальнику Управління.
  2. 8 Начальник управління:

4.6 Начальник відділу контролю комунального майна за посадою є заступником начальника Управління та виконує обов’язки начальника Управління у разі відсутності останнього.

4.7 Безпосередні повноваження відділів та порядок їх діяльності визначаються окремими положеннями, які затверджуються директором Департаменту.

-         здійснює керівництво діяльністю Управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань;

-         організовує і контролює роботу відділів Управління, розподіляє посадові обов’язки між працівниками, визначає міру відповідальності начальників відділів;

-         організовує своєчасний та якісний розгляд спеціалістами Управління звернень органів виконавчої влади, громадських організацій, підприємств, установ, громадян з питань, що належать до компетенції Управління.

-         вносить на розгляд директора Департаменту пропозиції щодо структури та штату Управління, подає пропозиції директору Департаменту щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Управління, заохочення та накладення стягнень, аналізує результати роботи працівників і вживає заходи щодо підвищення їх ділової кваліфікації, розробляє та вносить пропозиції до положень про відділи Управління та посадових інструкцій працівників Управління;

-         забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

-         забезпечує взаємодію Управління з іншими структурними підрозділами Департаменту та структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради при вирішенні питань, що стосуються діяльності Управління;

-         звітує про роботу Управління перед директором Департаменту, виконавчим комітетом та міською радою;

-         здійснює особистий прийом громадян, представників підприємств, установ, організацій у визначений час;

-         здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

5 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Посадові особи Управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

5.2 Ліквідація та реорганізація Управління проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.3 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.